عروة الوثقی استاد انصاری (درس 1)

کتاب عروة الوثقی از مهم ترین کتب فتوایی نزد شیعه امامیه است که جامع بسیاری از فروع فقهی با عبارت شیوا و شامل ابواب مختلفی از جمله صلاه، صوم و خمس می باشد. مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی مؤلف این کتاب می باشد. استاد انصاری مباحث صلاة، صوم و خمس را در 145 جلسه تدریس نموده است.

  • 30:00 دقیقه
  • 29 اردیبهشت 1401

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما