اعتبار سنجی احادیث شیعه ( درس 1)

اهم مطالب و مسائلی که به آنها پرداخته شده عبارت اند از: تبیین جایگاه حدیث و اصالت آن در کنار قرآن کریم، منبع شناسی علم رجال شیعه، بازخوانی مفاهیم کلیدی علم رجال چون وثاقت، ضعف، غلو و عوامل و زمینه های پدید آمدن هر یک از آنها، توجه به نقش محوری تألیفات حدیثی و تفکیک میان نقش تبعی و استقلالی راویان، توجه به پدیده استثنا در روایت کتب حدیثی و نتایج آن و ..... .

  • 01:03:33 دقیقه
  • 26 اردیبهشت 1403

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما