٩٨٩١٩٠٦٦٦٦٤٧+

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

05 تیر 1398 -

همیاری مدرسه
مدرسه جهانی امام صادق (ع) اولین حوزه علمیه مجازی بانک ملی بنام: محمد علی شاه رفعتی شماره حساب: ۰۳۳۸۱۶۵۹۷۴۰۰۰ شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۳۱۵۴۶۵۱۹۹