٩٨٩١٩٠٦٦٦٦٤٧+

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

29 بهمن 1398 -

دوره های تحصیلی

ترم اول دروس مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام جهت آشنایی ابتدایی محصلین، با علوم عربی و مباحث پایه در نظر گرفته شده است. در این ترم دروس صرف ساده و نحو مقدماتی جهت فراگیری ادبیات عرب و کتب آداب المتعلمین و منیه المرید در مباحث اخلاقی تدریس می گردد. همچنین دروس آموزش عقائد و منطق و احکام جهت آشنایی با این علوم در نظر گرفته شده است.

بعد از آشنایی اولیه با مباحث علوم پایه ، در ترم دوم دروس مدرسه جهانی امام صادق علیه‌السلام کتبی با سطح علمی بالاتر نسبت به ترم قبل تدریس میگردد. کتاب الفواید الصمدیه در علم نحو ، کتاب المنطق مرحوم مظفر در علم منطق و عقائد امامیه مرحوم مظفر و همچنین ادامه مباحث اخلاقی ، منتخب عروة الوثقی و علوم قرآنی در این ترم تدریس شده است.

در ترم سوم ، کتاب سیوطی در موضوع ادبیات عرب تدریس گردیده که نسبت به کتب گذشته به صورت مفصل‌تری به مباحث نحوی پرداخته است. جواهر البلاغه کتاب دیگری است که در موضوع فصاحت و بلاغت در ادبیات عرب تدریس شده است. همچنین در این ترم ادامه کتاب المنطق ، عقائد مرحوم علامه مجلسی و الموجز فی اصول الفقه تدریس گردیده است.

بعد از آشنایی طلاب علوم حوزوی با کتب پایه در علوم صرف ،نحو ، منطق،عقاید و برخی از مباحث دیگر ،در ترم چهارم به مباحث فقهی و اصولی به صورت مفصل پرداخته خواهد شد. در این ترم کتاب اصول فقه مرحوم مظفر و شرح لمعه مرحوم شهید ثانی تدریس می گردد. همچنین جهت تکمیل ادبیات عرب کتاب مغنی الادیب تدریس شده است.

ترم پنجم دروس مدرسه مجازی امام صادق علیه‌السلام در ادامه ترم قبل به مباحث فقهی و اصولی پرداخته و ادامه کتاب اصول فقه مرحوم مظفر و کتب دیگری از شرح لمعه مرحوم شهید ثانی تدریس شده است.